Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 04.11.64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 07.10.64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 07.10.64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) 14.07.64
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษีภายใน30กรกฎาคม 2564 14.07.64
จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2564 16.06.64
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 07.05.64
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 03.05.64
ประกาศ เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม 26.04.64
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 26.04.64
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 26.04.64
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26.04.64
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 26.04.64
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 26.04.64
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 26.04.64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 23.04.64
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 23.04.64
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 23.04.64
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.อาจสามารถ 23.04.64
รายงานผลการดำเนินการจัดข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสแรก (1 ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564) 23.04.64
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2563 21.04.64
รายงานผลการขอข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 21.04.64
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 21.04.64
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 20.04.64
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ในการต่อด้านการทุจริตคอรัปชั่น 19.04.64