Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 5

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจามารถ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 15.08.65
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจามารถ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 15.08.65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02.08.65
กิจกรรมจิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25.07.65
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565) 20.07.65
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่ง ถึงแก่ความตาย 11.07.65
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30.06.65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27.06.65
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 23.06.65
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2565 07.06.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 06.06.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเรื่องมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 06.06.65
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 01.06.65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการ 01.06.65
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 25.05.65
รายงานผลการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ขององค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ ประจกปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30.04.65
มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริต” สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น 30.04.65
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 30.04.65
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 30.04.65
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิการของหน่วยงานภาครัฐ 30.04.65
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 29.04.65
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 29.04.65
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 29.04.65
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 29.04.65
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.04.65