Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) 14.07.64
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษีภายใน30กรกฎาคม 2564 14.07.64
จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2564 16.06.64
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 07.05.64
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 03.05.64
ประกาศ เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม 26.04.64
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 26.04.64
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 26.04.64
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26.04.64
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 26.04.64
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 26.04.64
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 26.04.64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 23.04.64
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 23.04.64
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 23.04.64
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.อาจสามารถ 23.04.64
รายงานผลการดำเนินการจัดข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสแรก (1 ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564) 23.04.64
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2563 21.04.64
รายงานผลการขอข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 21.04.64
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 21.04.64
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 20.04.64
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ในการต่อด้านการทุจริตคอรัปชั่น 19.04.64
คู่มือแนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 19.04.64
ประกาศ เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 19.04.64
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 12 เดือน 19.04.64