Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

จำนวนครัวเรือนและประชากร 

           องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  11   หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน  1,933  เรือน  มีประชากร  จำนวน  7, 103  คน  แบ่งเป็นประชากรชาย  จำนวน  3,488  คน  ประชากรหญิง  จำนวน  3,615  คน  (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนเดือนเมษายน  2554)