Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-199656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31.03.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 หรือ เดือนธันวาคม 2562) 22.10.2563
ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก 12.10.2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06.10.2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16.09.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 -พฤษภาคม 2563 22.06.2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22.06.2563
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 10.04.2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ป่าช้า) ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ไปหมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม) ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายจิตร) ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน (ป่าช้า) ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำเสาธงชาติ 10.03.2560
โครงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทำที่ ล้างหน้า - แปรงพันเด็ก ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ 10.03.2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สวนยางครูนวน) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (รื้อถนนคอนกรีตริมโขง) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม 10.03.2560
สรุปรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ราคากลาง โครงการก่อสร้าง 12 โครง 10.03.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31.01.2560
แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26.01.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม ) หมู่ที่ 8 บ้านคำเกิ้ม 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( วัดป่า หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( วัดศูนย์ปฎิติธรรม หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( ซอยบ้านนายพะยอม หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( รื้อถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศาลปู่ตา) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้าง รพ. จิตเวช ) หมู่ที่ 11 บ้านห้อม) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ลงมาถ้ำเสือ) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ริมแม่น้ำโขง) หมู่ที่ 3บ้านสำราญ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายพรรณ) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นทางไปรีสอร์ท) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านครูเจต) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( หลังวัดบ้านสมดี หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ชนิดนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๑๗,๕๕๐ กล่อง) 07.11.2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 28.10.2559
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18.08.2559
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18.08.2559
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18.08.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 06.07.2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10.05.2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ( หน้า ร.ร. บ้านคำเกิ้ม) 25.12.2558
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ( หน้า ร.ร. บ้านคำเกิ้ม) (2) 25.12.2558
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (หน้า รพ.สต.) 25.12.2558
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 09.12.2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 09.12.2558