Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10.09.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 20.04.2564
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563-มี.ค. 2564) 20.04.2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31.03.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 หรือ เดือนธันวาคม 2562) 22.10.2563
ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก 12.10.2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06.10.2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16.09.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 -พฤษภาคม 2563 22.06.2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22.06.2563
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 10.04.2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ป่าช้า) ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ไปหมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม) ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายจิตร) ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน (ป่าช้า) ตามแบบแปลนของ อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำเสาธงชาติ 10.03.2560
โครงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทำที่ ล้างหน้า - แปรงพันเด็ก ตามแบบแปลน อบต. อาจสามารถ 10.03.2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ 10.03.2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สวนยางครูนวน) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (รื้อถนนคอนกรีตริมโขง) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ 10.03.2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม 10.03.2560
สรุปรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ราคากลาง โครงการก่อสร้าง 12 โครง 10.03.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31.01.2560
แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26.01.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม ) หมู่ที่ 8 บ้านคำเกิ้ม 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( วัดป่า หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( วัดศูนย์ปฎิติธรรม หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( ซอยบ้านนายพะยอม หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( รื้อถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศาลปู่ตา) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้าง รพ. จิตเวช ) หมู่ที่ 11 บ้านห้อม) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ลงมาถ้ำเสือ) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ริมแม่น้ำโขง) หมู่ที่ 3บ้านสำราญ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายพรรณ) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นทางไปรีสอร์ท) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านครูเจต) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน) ( หลังวัดบ้านสมดี หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี) 13.12.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ชนิดนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๑๗,๕๕๐ กล่อง) 07.11.2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 28.10.2559
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18.08.2559
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18.08.2559
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18.08.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 06.07.2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10.05.2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ( หน้า ร.ร. บ้านคำเกิ้ม) 25.12.2558
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ( หน้า ร.ร. บ้านคำเกิ้ม) (2) 25.12.2558