Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประชุมภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 20.09.2565
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 14.09.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 08.09.2565
ประชุมพนักงานส่วนตำบลอาจสามารถประจำเดือนกันยายน 2565 05.09.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันการประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) 25.08.2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25.08.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจามารถ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 15.08.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02.08.2565
กิจกรรมจิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25.07.2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565) 20.07.2565
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่ง ถึงแก่ความตาย 11.07.2565
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30.06.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27.06.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 23.06.2565
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2565 07.06.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 06.06.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเรื่องมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 06.06.2565
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 01.06.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการ 01.06.2565
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 25.05.2565