Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 16.11.2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03.11.2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01.11.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2565) 01.11.2565
ประชุมภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 20.09.2565
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 14.09.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 08.09.2565
ประชุมพนักงานส่วนตำบลอาจสามารถประจำเดือนกันยายน 2565 05.09.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันการประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) 25.08.2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25.08.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจามารถ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 15.08.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02.08.2565
กิจกรรมจิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25.07.2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565) 20.07.2565
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่ง ถึงแก่ความตาย 11.07.2565
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30.06.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27.06.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 23.06.2565
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2565 07.06.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 06.06.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเรื่องมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 06.06.2565
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 01.06.2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและการ 01.06.2565
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 25.05.2565
รายงานผลการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ขององค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ ประจกปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30.04.2565
มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริต” สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น 30.04.2565
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 30.04.2565
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 30.04.2565
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิการของหน่วยงานภาครัฐ 30.04.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 29.04.2565
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 29.04.2565
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 29.04.2565
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 29.04.2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.04.2565
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำปี 2565 และกลยุทธการบริหารงานบุคคล 29.04.2565
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28.04.2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 28.04.2565
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28.04.2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสแรก วันที่ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2565) 28.04.2565
รายงานของผู้สอบบัญชี และรายการเงิน ปีงบประมาณ 2564 28.04.2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) 28.04.2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 28.04.2565
รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสแรก ประจำปี 2565 27.04.2565
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27.04.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 27.04.2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 27.04.2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27.04.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถมอลถุงยังช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลอาจสามารถ 27.04.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 27.04.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมหารือ เรื่องการจัดงานกีฬาตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26.04.2565