Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 21.04.64
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 20.04.64
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ในการต่อด้านการทุจริตคอรัปชั่น 19.04.64
คู่มือแนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 19.04.64
ประกาศ เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 19.04.64
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 12 เดือน 19.04.64
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 6 เดือน 19.04.64
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 19.04.64
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) 01.04.64
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ในการต่อด้านการทุจริตคอรัปชั่น 27.03.64
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 27.03.64
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 27.03.64
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 27.03.64
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26.03.64
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 25.03.64
คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25.03.64
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25.03.64
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23.03.64
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน 23.03.64
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 23.03.64
ประกาศ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19) 04.02.64
ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 28.01.64
สรุปโครงการสปช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15.01.64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) 14.01.64
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่การงานและการแบ่งงานในสำนักงานปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลอาจสามารถ 13.01.64