Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

  • 4
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2563 10.08.63
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07.08.63
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 22.07.63
กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นให้ดอกสวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานแคมป์ปิ์งสะพานมิตรภาพไทย-ลา แห่งที่ 3 16.07.63
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 ) 14.07.63
ประกาศเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) 14.07.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 14.07.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 หรือ เดือนธันวาคม 2562) 14.07.63
ประกาศ เรื่องประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ) 09.07.63
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 09.07.63
คณะผู้บริหารส่วนตำบลอาจสามารถลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 01.07.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลเช่าร้านค้าชุมชน 29.06.63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.06.63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 29.06.63
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 6 เดือน 29.06.63
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 12 เดือน 29.06.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องการป้องกันการทุจริตมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.06.63
คณะผู้บริหารประชุมร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2563 29.06.63
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ) 25.06.63
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563) 25.06.63
ทะเบียนข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตก สรุปประจำปีงบประมาณ 2562 22.06.63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22.06.63
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 22.06.63
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชนต่อคุณภาพการให้บริการของประชาชน 22.06.63
ประกาศ เรื่อง แสดงบแสดงฐานะการเงิน 19.06.63