Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 08.01.64
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อตันตราย 08.01.64
คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 06.01.64
คำสั่งจังหวัดนครพนม 06.01.64
มาตรการและแนวทางปฎิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06.01.64
ประกาศ เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) 06.01.64
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14.12.63
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 25.11.63
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 25.11.63
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 20.11.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 16.11.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 16.11.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พ.ศ. 2563 11.11.63
ประกาศ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 09.11.63
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28.10.63
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27.10.63
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 22.10.63
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค. ) 22.10.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 หรือ เดือนธันวาคม 2562) (14) 22.10.63
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 81 รายการ 29.09.63
กิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางจักรยาน 22.09.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21.09.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16.09.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10.08.63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (59) 10.08.63