Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 03.12.62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 29.11.62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (27) 29.11.62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (28) 29.11.62
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31.10.62
งบแสดงฐานะการเงิน 31.10.62
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2) 31.10.62
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09.10.62
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการท้องถิ่น) หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง 07.10.62
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน 04.10.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 03.10.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6) 03.10.62
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 03.10.62
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง (2) 03.10.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15) 03.10.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (4) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (15) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (43) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (59) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (60) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (68) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคล ภาค ค. (พนักงานจ้าง) 11.09.62
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 02.09.62
จดหมายข่าวงานภาษี 27.03.62
จดหมายข่าวงานภาษี (2) 27.03.62