Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 29.04.65
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 29.04.65
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 29.04.65
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 29.04.65
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.04.65
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำปี 2565 และกลยุทธการบริหารงานบุคคล 29.04.65
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28.04.65
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 28.04.65
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28.04.65
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสแรก วันที่ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2565) 28.04.65
รายงานของผู้สอบบัญชี และรายการเงิน ปีงบประมาณ 2564 28.04.65
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) 28.04.65
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 28.04.65
รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสแรก ประจำปี 2565 27.04.65
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27.04.65
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 27.04.65
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 27.04.65
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27.04.65
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถมอลถุงยังช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลอาจสามารถ 27.04.65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 27.04.65
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมหารือ เรื่องการจัดงานกีฬาตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26.04.65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18.04.65
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยนายช่างโยธา 11.04.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 08.04.65
ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการโครงการ "บอกดิน"(ระยะที่3) 07.04.65