Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

  • 4
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมหารือ เรื่องการจัดงานกีฬาตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26.04.65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18.04.65
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยนายช่างโยธา 11.04.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 08.04.65
ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการโครงการ "บอกดิน"(ระยะที่3) 07.04.65
ประกาศ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 07.04.65
ข่าวประชาสัมพันธ์ชาวตำบลอาจสามารถร่วมให้กำลังใจ นักกีฬาปั่นจักรยาน โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 04.04.65
สื่อประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 29.03.65
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมจัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 24.03.65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18.03.65
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 10.03.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565 01.03.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565 01.03.65
แผ่นพับ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 22.02.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องมาตรการแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นหน่วยงานและความโปร่งใสในการบริหารงาน 22.02.65
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ 10.02.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 04.02.65
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 28.01.65
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28.01.65
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28.01.65
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวามคม 2564) 18.01.65
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) 17.01.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 21.12.64
ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21.12.64
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 21.12.64