Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 15.10.58
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 05.10.58
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวน้ำโขง ประจำปี 2558 08.09.58
ร่วมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจากองค์กรภายนอก 20.08.58
ประชุมคณะกรรมการเรือยาว ประจำปี 2558 20.08.58
กิจกรรม Bike For Mom 19.08.58
กิจกรรมโครงการร้านอาหารสีขาวต้นแบบ อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 18.08.58
ประชุมสภา สมัย สามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 17.08.58
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 17.08.58
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 17.08.58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ 10.08.58
พิธีเปิดศูนย์ดำธงธรรมจังหวัดนครพนม สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 29.07.58
เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม 21.07.58
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร ภายในตำบลอาจสามารถ 20.07.58
ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฏาคม 2558 20.07.58
งานแถลงข่าวเปิดเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดนครพนม 17.07.58
ประชุมการจัดกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ 09.07.58
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 09.07.58
ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน จังหวัดนครพนม 09.07.58
หน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตำบลอาจสามารถ , นาราชควาย 03.07.58
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 26.06.58
แผนการดำเนินกิจกรรม BIG CIEANING DAY ) ประจำปี 2558 12.06.58
อสม.ตำบลอาจสามารถร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 09.06.58
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสามปี ตำบลอาจสามารถ (พ.ศ.2559-2561) 08.06.58
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ อบต.อาจสามารถ ประจำปี 2558 02.06.58