Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 07.04.65
ข่าวประชาสัมพันธ์ชาวตำบลอาจสามารถร่วมให้กำลังใจ นักกีฬาปั่นจักรยาน โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 04.04.65
สื่อประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 29.03.65
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมจัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 24.03.65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18.03.65
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 10.03.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565 01.03.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565 01.03.65
แผ่นพับ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 22.02.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องมาตรการแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นหน่วยงานและความโปร่งใสในการบริหารงาน 22.02.65
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ 10.02.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 04.02.65
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 31.01.65
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 28.01.65
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28.01.65
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28.01.65
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวามคม 2564) 18.01.65
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) 17.01.65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 21.12.64
ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21.12.64
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 21.12.64
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 04.11.64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 07.10.64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 07.10.64
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 01.10.64