Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-199656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องการป้องกันการทุจริตมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.06.63
คณะผู้บริหารประชุมร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2563 29.06.63
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ) 25.06.63
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563) 25.06.63
ทะเบียนข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตก สรุปประจำปีงบประมาณ 2562 22.06.63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22.06.63
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 22.06.63
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชนต่อคุณภาพการให้บริการของประชาชน 22.06.63
ประกาศ เรื่อง แสดงบแสดงฐานะการเงิน 19.06.63
ประกาศ เรื่องประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม -มีนาคม 2563) 19.06.63
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 19.06.63
แจ้งประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ) 19.06.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การกำหนดโครงร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 17.06.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอจสามารถ เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 15.06.63
แผนพัฒนาพนักงานส่วตำบลประจำปีงบประมาณ 2561-2563 15.06.63
การดำเนินการตามนโยบายกรบริหารทรัพยากรบุุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 15.06.63
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 12.06.63
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 12.06.63
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12.06.63
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) 12.06.63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 01.06.63
ประกาศ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10.04.63
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2563 27.03.63
ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 03.03.63
ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 31.01.63