Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-199656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

dd2

ราคาน้ำมัน

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอจสามารถ เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 15.06.63
แผนพัฒนาพนักงานส่วตำบลประจำปีงบประมาณ 2561-2563 15.06.63
การดำเนินการตามนโยบายกรบริหารทรัพยากรบุุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 15.06.63
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 12.06.63
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 12.06.63
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12.06.63
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) 12.06.63
แบบแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการทุจริต 08.06.63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 01.06.63
ประกาศ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10.04.63
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 10.04.63
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2563 27.03.63
ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 03.03.63
ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 31.01.63
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ครั้งที่ 2 09.01.63
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง (10) 07.01.63
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 07.01.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06.01.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06.01.63
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 27.12.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25.12.62
ประกาศ ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ กำหนดขยายระยะเวลาการขายเอกสารประมูล แลกำหนดยื่นซองประมูลราคา 23.12.62
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 23.12.62
ประมูลเช่าทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) 20.12.62
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 12.12.62