Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01.10.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 07.09.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 03.09.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง 03.09.64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) 14.07.64
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษีภายใน30กรกฎาคม 2564 14.07.64
จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2564 16.06.64
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 12.05.64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 12.05.64
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 07.05.64
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 03.05.64
ประกาศ เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม 26.04.64
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 26.04.64
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 26.04.64
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26.04.64
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 26.04.64
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 26.04.64
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 26.04.64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 23.04.64
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 23.04.64
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 23.04.64
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.อาจสามารถ 23.04.64
รายงานผลการดำเนินการจัดข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสแรก (1 ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564) 23.04.64
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2563 21.04.64
รายงานผลการขอข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 21.04.64