Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-199656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ครั้งที่ 2 09.01.63
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง (10) 07.01.63
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 07.01.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06.01.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06.01.63
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 27.12.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25.12.62
ประกาศ ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ กำหนดขยายระยะเวลาการขายเอกสารประมูล แลกำหนดยื่นซองประมูลราคา 23.12.62
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 23.12.62
ประมูลเช่าทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) 20.12.62
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 12.12.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 09.12.62
มาตรฐานการให้บริการ 09.12.62
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 03.12.62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 29.11.62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (27) 29.11.62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (28) 29.11.62
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31.10.62
งบแสดงฐานะการเงิน 31.10.62
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2) 31.10.62
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09.10.62
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการท้องถิ่น) หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง 07.10.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 03.10.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6) 03.10.62
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 03.10.62