แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 09/05/2023
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนยายบุญเปรียบ หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 02/05/2023
โครงการทดลองทำราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 27/04/2023
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม  ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  17/01/2023
โครงการทดลองเพื่อจัดทำประมาณราคา ราคากลาง ฝึกการคำนวณราคากลางในระบบ eGp สำหรับการก่อสร้าง งานทาง (ถนนคอนกรีต) ของอบต.อาจสามารถ 26/12/2022
โครงการทดลองเพื่อจัดทำประมาณราคา ราคากลาง ฝึกการคำนวณราคากลางในระบบ eGp สำหรับการก่อสร้าง งานทาง ของอบต.อาจสามารถ 26/12/2022
ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 25/11/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 01/11/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ ๒ (เส้นถ้ำเสือ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร 30/09/2022
โครงการทดลองจัดทำประมาณราคา ราคากลาง งานขุดลอก งานชลประทาน 27/09/2022
โครงการทดลองทำราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 23/09/2022
โครงการทดลองสำหรับจัดทำราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 22/09/2022
โครงการทดลองเพื่อจัดทำประมาณราคา ราคากลาง สำหรับการก่อสร้าง งานทาง (ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 08/09/2022
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 24/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 20/04/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 20/04/2022
โครงการทดลองสำหรับจัดทำประมาณราคากลางก่อสร้างถนน (งานทาง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11/04/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดโพธิ์ชัย) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ไปห้วยมุเค หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนนายนวน หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างป่าช้า หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางลงนาตาที) หมู่ที่ ๘ บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ ราย, งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ซื้อถังพลาสติกสีดำแบบหนา มีหูหิ้วสองข้าง (เจาะก้นถังเป็นทรงกลม มีฝาปิด ตามโครงการฝึกอบรม ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๙,๐๖๔ กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานดูแลรักษาลานแคมป์ปิ้ง และปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๓ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๘ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านงานรักษาความสะอาด จำนวน ๖ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ พร้อมติดตั้ง ศพด.อบต.อาจสามารถ (บ้านสำราญ.) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.อาจสามารถ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.อาจสามารถ และศพด.อบต.อาจสามารถ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในสำนักงาน อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โถสุขภัณฑ์ รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๕๓ นครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2023
จ้างจัดทำรูปเล่มนำเสนอผลงานโครงการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง ศพด.อบต.อาจสามารถ และ ศพด.อบต.อาจสามารถ (บ้านสำราญ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเก็บขยะกวาดถนนบริเวณริมโขงและทางจักรยานตำบลอาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๒ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลพร้อมโครง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลพร้อมโครง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อวัสดุจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดหาวัสดุเพื่อคัดกรองการป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ภายในตำบลอาจสามารถ โดยบูรณาการร่วมกันกับชมรมสร้างสุขภาพตำบลอาจสามารถ จำนวน ๘๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
จัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 18/05/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๖ บุคคล(ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2022
จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่