แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการทดลองสำหรับประมาณราคา ทำราคากลางงานก่อสร้างประเภทอาคาร อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ 12/07/2024
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง 13/03/2024
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง 13/03/2024
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,10 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,105.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,420.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 สายทาง 12/03/2024
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนปู่ตา หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 15/02/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านไผ่ล้อม-บ้านนาราชควายน้อย) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 15/02/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลางทุ่งต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 15/02/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 04/09/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม 21/07/2023
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน 05/07/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 09/05/2023
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนยายบุญเปรียบ หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 02/05/2023
โครงการทดลองทำราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 27/04/2023
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม  ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  17/01/2023
โครงการทดลองเพื่อจัดทำประมาณราคา ราคากลาง ฝึกการคำนวณราคากลางในระบบ eGp สำหรับการก่อสร้าง งานทาง (ถนนคอนกรีต) ของอบต.อาจสามารถ 26/12/2022
โครงการทดลองเพื่อจัดทำประมาณราคา ราคากลาง ฝึกการคำนวณราคากลางในระบบ eGp สำหรับการก่อสร้าง งานทาง ของอบต.อาจสามารถ 26/12/2022
ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ 25/11/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 01/11/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ ๒ (เส้นถ้ำเสือ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร 30/09/2022
โครงการทดลองจัดทำประมาณราคา ราคากลาง งานขุดลอก งานชลประทาน 27/09/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟถนน LED) จำนวน ๑๐๐ ชุด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๙,๖๓๕ กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดโพธิ์ชัย) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ไปห้วยมุเค หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายสวนนายนวน หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายข้างป่าช้า หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางลงนาตาที) หมู่ที่ ๘ บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ ราย, งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ซื้อถังพลาสติกสีดำแบบหนา มีหูหิ้วสองข้าง (เจาะก้นถังเป็นทรงกลม มีฝาปิด ตามโครงการฝึกอบรม ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๙,๐๖๔ กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๓ ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.อาจสามารถ จำนวน ๒๕ รายการ และจ้างเหมาจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด อบต.อาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๐,๐๕๐ กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการเข้าร่วมตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.อาจสามารถ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก ๒๒๐ V ขนาด ๕๐ A จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อทรายเคลือบสาร Temephos ๑% ชนิดซอง ซองชา ซองละ ๒๐ กรัม บรรจุถังละ ๑,๒๕๐ ซอง จำนวน ๑๕ ถัง และสารเคมีกำจัดยุง เดลต้าเมทริน ๑% ชนิดขวด บรรจุขวดละ ๑ ลิตร จำนวน ๒๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กองช่าง อบต.อาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รวม ๙ ราย ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ และช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ช่วยนักสันทนาการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
ซื้อโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบราดน้ำพร้อมติดตั้ง ตามโครงการปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ งานสัปดาห์วันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ตำบลอาจสามารถ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.อาจสามารถ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.อาจสามารถ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลุกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สวนยางนายเชียร สีสา) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง อบต.อาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ WHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ WHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.อาจสามารถ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๙๑๗๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๙-๕๕-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง ศพด.อบต.อาจสามารถ และ ศพด.อบต.อาจสามารถ (บ้านสำราญ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเก็บขยะกวาดถนนบริเวณริมโขงและทางจักรยานตำบลอาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๒ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลพร้อมโครง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลพร้อมโครง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อวัสดุจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดหาวัสดุเพื่อคัดกรองการป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ภายในตำบลอาจสามารถ โดยบูรณาการร่วมกันกับชมรมสร้างสุขภาพตำบลอาจสามารถ จำนวน ๘๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่