แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
เช่าบริการระบบส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ (เคเบิ้ลทีวี) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านงานรักษาความสะอาด จำนวน ๖ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป งานด้านพัสดุ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและดูและระบบคอมพิวเตอร์ งานแม่บ้าน งานดูแลรักษาลานแคมป์ปิ้ง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านนิติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างขุดลอกห้วยมุเค บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลอาจสามารถ ขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED 50 วัตต์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าคุ้มวัดโพธิ์ศรีทอง) หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมฉากหลังห้องประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังร้านใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่