แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(บ้านสำราญ) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (๑ สำเนา เล่มละ ๕๐ ชุด) จำนวน ๓๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดโพธิ์ชัย) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านยายแววตา) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หลังวัดไปห้วย) หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ พร้อมติดตั้ง ศพด.อบต.อาจสามารถ (บ้านสำราญ.) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.อาจสามารถ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.อาจสามารถ และศพด.อบต.อาจสามารถ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในสำนักงาน อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่