ชนเผ่าไทยแสก บ้านอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ชนเผ่าไทยแสก บ้านอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ประวัติความเป็นมา แสก หมายความว่า แจ้ง,สว่าง เป็นชนชาติหนึ่งในตระกูลมอญ-เขมร ชาวไทแสกเป็นชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในท้องที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ชาวไทแสกเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ที่เป็นชาติพันธุ์เดิมมีภูมิลำเนาอาศัยอยาในตอนกลางของสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อาศัยอยู่ในแถบเมืองรอง เมืองเว้ ต่อมาชวนเวียดนาม พยายามเข้าครอบครองและรุกรานชาวไทแสกตลอดมา จนทำให้ชาวไทแสก ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนาม มีชาวไทแสกบางกลุ่มไม่พอใจอยู่ภายใต้การปกครองของ เวียดนาม ได้อพยพมาทางตอนใต้ มาทางตอนกลางของประเทศ มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ใกล้เมืองท่าแขก (อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนม ประเทศไทย) มาอยู่บ้านหม้อเตลิง บ้านทอก ท่าแค บ้านโพธิ์ค้ำ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2516-343) ได้กล่าวไว้ในนิทานโบราณคดีเกี่ยวกับประวัติของชาวไทแสกว่า ถิ่นเดิมของชาวไทแสกอยู่ทางฝั่งซ้ายใกล้เชิงเขาบรรพตติดต่อดินแดนเวียดนาม

 

mungmee