กองช่าง

นายธฤษณุ  แสนพรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-965-6878

นายชยพัทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวสุชาดา แสนคำ
เจ้าหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

นายศราวุฒิ พันแดง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวชลดา เดชาภัทรโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Tel. 081-975-1048

นางสาวอรนัส  เอกสะพัง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ