หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
โทร 085-854-9114

นายธวัช อินเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
โทร 085-727-7288

นางสาวอิสราภรณ์ มะโนรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 065-336-1364

นางนาถนภา เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-661-3348

นายธฤษณุ  แสนพรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-965-6878