“โบสถ์เก่าคำเกิ้ม”

“โบสถ์เก่าคำเกิ้ม” เป็นวัดคาทอลิกหลังที่ 3 ในภาคอีสาน เมื่อวัดแคทอลิกแห่งที่ 1 และ 2 (ที่อุบลราชธานีและสกลนคร) ถูกรื้อเพื่อสร้างอาสนวิหารใหม่ วัดคำเกิ้มจึงเป็นโบสถ์แคทอลิกเพียงหลังเดียวที่เหลืออยู่ และเป็นโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน
วัดเก่าคำเกิ้มก่อสร้างโดยคุณพ่อเฟรสแนล พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) เมื่อ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก โครงสร้างผนังก่ออิฐถือปูนแข็งแรงแบบยุโรป แต่โครงหลังคาทำด้วยไม้และหลังคามุงไม้แป้นเหมือนบ้านชาวอีสานสมัยนั้น เมื่อสร้างเสร็จมีพิธีเสกและเปิดอย่างยิ่งใหญ่โอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟ วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) โดยพระสังฆราชยัง มารีย์ กืออ๊าส คุณพ่อกองสตังต์ ยัง บัปติสต์ โปรดม และบรรดาธรรมทูต

mungmee