กองคลัง

นางนาถนภา เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-661-3348

นางสาวอุราลักษณ์ สกุลไทย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Tel. 063-490-1549

นางสุณภา แสงเขียว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Tel. 085-741-6389

– ว่าง –
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางขวัญฤดี เดชทะศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางพัชราภรณ์ อินเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสรรเสริญ แผลงสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศิรินภา แก้วราชนิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)

mungmee