สำนักปลัด

นางสาวอิสราภรณ์ มะโนรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 065-336-1364

จ่าเอก กิจติพงษ์ ตั้งตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวธณิชารีย์ สุรเกรียงไกร
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสุภาภรณ์ พรรณวงศ์
นักวิเคราะห์นโขบาขและแผนชำนาญการ

นางสาวนงค์ลักษ์ ลีลาไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรรณมณี สาริบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ว่าง-

จ่าเอก จิระณรงค์ นันทสุรีย์อารักษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางเบญจมาศ แย้มสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเบญจวรรณ สุภาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวณิชาภัทร อุทาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวกนกพร ศิริสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายยุทศาสตร์ ต้นโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนัฐพงษ์ สิมคาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณะภัย

นางสาวอรอุมา วรรณวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป