Webboard

สอบถามเรื่องเงินผู้สูงอายุ

Quote

สอบถามเรื่องเงินผู้สูงอายุ

Quote

เงินผู้สูงอายุจะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือน ถ้าเดือนไหนวันที่ 10 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ เงินจะเข้าก่อนวันที่่ 10 ของทุกเดือน