Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอออกใบแทน นายบุญส่ง สิมมา โฉนดที่ดิน เลขที่3948 หน้าสำรวจ 762

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ปิดประกาศ ขอออกใบแทน รายนายสมใจ อ่อนหวาน โฉนดที่ดิน เลขที่ 35671 ผู้ขอนายสมใจ อ่อนหวาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแผนการออกรับซื้อขายขยะรีไซเคิลของกองทุนธนาคารขยะชุมชนตำบลอาจสามารถ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร-บึงกาฬ-อุดรธานี-หนองคาย เรื่องแจก โฉนดที่ดิน ที่ดินหมู่ที่5 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม โฉนดที่ดินตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 1 แปลง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายงานสอน พันดี (ตาย ) โฉนดที่ดิน เลขที่ 35576 ของนางสอน พันดี (ผู้ตาย)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอจดทะเบียนโอนมรดกรายนางสอน พันดี โฉนดที่ดิน เลขที่35573 หน้าสำรวจ 3197

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางหนูลม อั้งโก๊ะ(ตาย)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางหนูลม อั้งโก๊ะ(ตาย)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคา

รายการผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟิลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๑๐ บ้านไผ่ล้อม ครั้งที่ ๒

Continue Reading...