Posted in งานด้านสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า / น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพภาวะโภชนาการแม่และเด็กในชุมชน

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

Continue Reading...
Posted in งานด้านสาธารณสุข

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

Continue Reading...