Posted in ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) อื่นๆ

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุตำบลอาจสามารถ

Continue Reading...
Posted in ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) อื่นๆ

ลานกีฬา/สนามกีฬาในตำบลอาจสามารถ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

Social Network

Facebook Page

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

E-Service

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรา…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการปร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผ…

Continue Reading...