Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อบต.อาจสามารถ นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง มาทำงานตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้มอบหมายให้ นายธวัช อินเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21 กันยนยน 2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนารูปแบบหมูบ้านดำเนินงานป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหายโศกจัดขึ้น

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พนักงาน ส่วนตำบลอาจสามารถ กำนันตำบลอาจสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านอาจสามารถ ร่วมจัดกิจกรรม Big CIeaning Day ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5,6

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566 ผ่านมานั้นและได้มอบนโยบายให้กับ หัวหน้าส่วนราชการตำบลอาจสามารถ พนักงานและลูกจ้าง ตำบลอาจสามารถ นำไปปฎิบัติตามที่ได้มอบหมายต่อไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เปิดประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ โดยมีนางธิสาชล ธันยาวราธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้นำความรู้ไปปฏิบัติตนในการดูแลตัวเองเบื้องต้น

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประชุมเพื่อมอบนโยบายแผนการดำเนินงานให้แก่ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนตำบลอาจสามารถ นำไปปฏิบัติตามที่ได้มอบหมายในแต่ละส่วน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ที่7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เปิดประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น ยับยั้งคุณแม่วัยใสพร้อมใส่ใจดูแลครรภ์ โดยมีนายพงษ์ วงค์พนารัตน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (Teenage pregnancy) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้อม

Continue Reading...