Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ ( เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖ )

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓ ( เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖ )

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565)

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2565)

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565)

Continue Reading...