Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสแรก ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสแรก วันที่ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2565)

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

Continue Reading...