Posted in ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสแรก ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสแรก วันที่ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2565)

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

Continue Reading...