Posted in ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานสรุปผลเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต สองไตรมาส ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ITA ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2 ปี2565

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการขอข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

Continue Reading...