Posted in ITA ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy ปี 2566

Continue Reading...
Posted in ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...
Posted in ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

Continue Reading...