Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิการของหน่วยงานภาครัฐ

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการมาตรการเพื่อขับคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ขอเคลื่อนการส่งเสริงองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

Continue Reading...