ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,10 ไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ กว้าง 4.0 เมตร ยาว 2,105.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี 8,420.00 ตารางเมตร องค์การบริหาส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จัง จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

E77670D9X111442_04102024_100950_009619
mungmee