วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายองค์การบริหารส่วนตำบล อาจสามารถ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ บ้านห้อม หมู่ที่1 ,11ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่รับผู้ป่วย บ้านอาจสามารถ หมู่ที่5นำส่งเพื่อทำการรักชา ณ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนมและยังได้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนเส้นทางเข้าบ้านนาสมดี หมู่ที่ 9 และออกซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านคำเกิ้ม หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก

mungmee