วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น นายปรีชา ศรีสงค์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา”การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ” ณ โรงเรียนบ้านสำราญ ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 และยังได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางและภายในซอยของบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่4และหมู่ที่10 เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก

mungmee