วันอังคารที่11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายปรี่ชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลอาจสามารถ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดต้น บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่4อีกทั้งยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ บ้านนาสมดี หมู่ที่ 9 และ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่กองช่าง จอกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านอัมพร 2 และ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 6 เพื่อ ให้ประชาชน ได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก

mungmee