คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

1. ประกาศ

2. คู่มือประชาชน

2.1 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

2.2 การขอรับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

2.3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2.4 การจดทะเบียนพาณิชย์

2.5 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

2.6 การรับชำระภาษีป้าย

2.7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

2.8 การรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.9 การรับเรื่องร้องเรียน 

2.10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

2.11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ