Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัชญีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี และรายการเงิน ปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...