รายงานของผู้สอบบัชญีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

E77670D9X111442_04032023_144249_007951
mungmee