Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Continue Reading...