Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...