วันอังคารที่15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประชุมเพื่อมอบนโยบายแผนการดำเนินงานให้แก่ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนตำบลอาจสามารถ นำไปปฏิบัติตามที่ได้มอบหมายในแต่ละส่วน

mungmee