วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เปิดประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

mungmee