วันศุกร์ที่3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสำราญเหนือ ,หมู่ที่ 3 บ้านสำราญใต้ และ หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

วันศุกร์ที่3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสำราญเหนือ ,หมู่ที่ 3 บ้านสำราญใต้ และ หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2566 พร้อมยังได้มอบสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 22 ครอบครัว ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหาร อบต. อาจสามารถและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านห้อม

mungmee