วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานในพิธี มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

mungmee