ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบลอาจสามารถทุกท่าน เนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่น โดยเน้นย้ำมาตรการการป้องกันและการดูแลตัวเอง โดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จึงขอให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ

mungmee