วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายปรีชา ครีสงศ์ นายกองค์การนริหาร ส่วนตำนลอาจสามารถ ได้มอนหมายให้นางสาวธนิชารีย์ สุรเกรียงไกร นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะครูศูนย์พัฒนาเต็กเล็กน้านสำราญ และศูนย์พัฒนาเต็กเล็กบ้านห้อม จัดภิจกรรมฝึกอนรม ปฐมพยานาลเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเกเล็กบ้านสำราญ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในเรื่องการ ปฐมพยานาลแลการช่วยทำCPR นั้นพื้นฐานเพื่อนำความสามารถไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รันนาตเจ็น หรือเจ็นป่วยให้ปลอตภัยจากนตราย ทั้งนี้ยังได้มอนหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ชีพร้นส่งผู้ป่วย บ้านนาสมดี หมู่ที่ 9 เข้ารักนา ณ โรงพยานาลนครพนม แล:ได้มอนหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 แลบ้านคำเก้ม หมู่ที่8 เพื่อนริการให้ ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก

mungmee