ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2567-2569 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2567)

เอกสาร 33
mungmee