ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายปรีชา ศรีสงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
โทร 086-452-1249

นางภิรมพร คำยอด
รองนายกองค์การบริหรส่วนตำบลอาจสามารถ (2)
โทร 083-141-7926

นางพยอม ดวงศร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
โทร 086-258-1643

นายชาติชาย เอกสะพัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
เบอร์โทรศัพท์ 087-858-1432

หัวหน้าส่วนราชการ

– ว่าง –
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
โทร 0857277288

– ว่าง –
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนาถนภา เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-661-3348

นายธฤษณุ  แสนพรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-965-6878

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

mungmee