การฝึกอบรมทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกัน และปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ของตำบลอาจสามารถ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาตำบลอาจสามารถ นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยนางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายก คนที่ 1 นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ ร่วมกับ ร.อ. ประดิษธุ์ สารสุข หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2104 และ ร.ท.จอนสวัสดิ์ สุมังคะ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2120 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้นำชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกัน และปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ของตำบลอาจสามารถ

mungmee