ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

E77670D9X111442_06072023_132525_008083 (1)
mungmee